Прилагане на ISO 9001 при управление на събития съгласно ISO 20121:2012

За кого е предназначен:

  • ръководители в на фирми с предмет на дейност управление на събития;
  • мениджъри по качеството;
  • упълномощени представители на ръководството по качеството;
  • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

  • Определяне на собствена политика по качеството
  • Определяне на процеси и схемата на взаимодействие на процеси
  • Определяне на методи за оценка ефективността на процесите, отговорности и блок схема
  • Систематично наблюдение и преглед на системата
  • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

8 часа