Вътрешен одит на Система за управление в автомобилната индустрия

Проведохме 2 – дневен Курс:  Вътрешен одит на Система за управление в автомобилната индустрия (ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 19011). Освен лекциите бяха разиграни 8 казуса, които спомогнаха за придобиване на начален практически опит на участниците